跳至內容

Bō̤-sĕng Dâi-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Bō̤-sĕng Dâi-dá̤ (保生大帝), iâ hô̤ lā̤ Dâi-dô̤-gŭng (大道公), Ngù Cĭng-ìng (吳真人) hĕ̤k-ciā Huă-giò-gŭng (花橋公), sê Mìng-nàng-nè̤ng sáng gì siŏh ciáh ĭ-sìng (醫神).

Bō̤-sĕng Dâi-dá̤ miàng Ngù Tŏ̤ (吳夲), sê Sóng-dièu sèng-âu Ciòng-ciŭ gì siŏh ciáh chók-miàng gì ĭ-sĕng.