Buông-mī

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Băh-mī

Buông-mī (飯米), bô gó̤ băh-mī (白米), sê dô̤-mī cĭng-cié biéng-siàng gì .

Buông-mī áng buók gì sì-găng gó â̤ sāi buŏng cā-mī (早米) gâe̤ng uāng-mī (晚米).