Câung-nguòng-huŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-huà Mìng-guók sèng-hâu Câung-nguòng-huong dioh Tieng-sìng-duô (天成墿) gì chók-kāu
Hiēng-sì Câung-nguòng-huong gì de̤ng bà̤-huong

Câung-nguòng-huong (狀元坊), nguòng miàng Tái-tong-lī (泰通里), sê Guōng-ciu gì lō̤ siong-ngiek-ga̤, uôi ṳ̀ Guōng-ciu-chê Uok-siéu-kṳ Ìng-mìng-duô nàng-cháik, kó̤-gê̤ṳng Siông-â-gāu bô-hèng ga̤. Cī dèu lê̤ng cuòng-dòng 260 mī, kuang 5 gáu 7 mī, cói cáh gì diē-huòng 2 mi. Cī dèu lê̤ng ô 700 guī nièng lik-sṳ̄, dái miàng gì nguòng-ing sê Sé̤ng-dièu Câung-nguòng Diong Déng-song nguòng-lài dêu dioh cê.

Hiēng-sì Ìng-mìng-nàng-duô sa̤ chók-kāu ô sioh-cô ba̤-huong, bēng-ngià sê Guang Sang-nguŏk (關山月) dà̤ gì.