Cék-cṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cék-cṳ̄ (質子) sê siŏh cṳ̄ng ā nguòng-cṳ̄ lĭk-cṳ̄, dái siŏh bĭh dăng-ôi céng diêng-hò̤, gé cáuk p hĕ̤k-chiā p+. Cék-cṳ̄ cék-liông nâ 1.672621898(21)×10−27 kg, bī dṳ̆ng-cṳ̄ nâ dâe̤ng siŏh-nék-giāng. Sū-iū gì nguòng-cṳ̄ hŏk dŭ-ô dái cék-cṳ̄.