Cék-liông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cék-liông (質量) sê ŭk-tā̤ gì siŏh-cṳ̄ng sṳ̆k-séng, sê hèng-liòng ŭk-tā̤ dā̤-káung céng lĭk cáuk-ê̤ṳng sū sāng-sĕng gì gă-sók-dô gì liông.