Gă-sók-dô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gă-sók-dô (加速度) sê ŭk-lī siông biēu-sê sók-dô siŏng-dó̤i sì-găng gì biéng-huá lṳ̆k gì hióng-liông, dăng-ôi sê mī muōi bìng-huŏng miēu (m·s−2).