Guō-sĭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Cūi-guō dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Guō-sĭk

Guō-sĭk (果實) sê bê-cī sĭk-ŭk huă hī siŏh buô-hông buóh siàng gì siŏh cṳ̄ng sĕng-sĭk ké-guăng. Cáik-cáik bī-gáu sâ̤ gì â̤ siăh gì guō-sĭk hô̤ lā̤ cūi-guō.