COVID-19 ĭk-mièu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Siŏh ciáh COVID‑19 ĭk-mièu sê siŏh ciáh gâe̤ng dó̤i COVID-19 gì miēng-ĭk-lĭk gì ĭk-mièu.

Share of people who received at least one dose of COVID-19 vaccine