跳至內容

Chà

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
kāng giâ lì gì chà

Chà (柴, gĭng-dáng Hók-ciŭ chê-kṳ̆ gâe̤ng Mìng-âu gì nè̤ng ék-buăng tĕ̤k chià) iâ hô̤ lā̤ mŭk (木), sê cī chéu gì mŭk-dê-huá cŭ-cék, â̤ dé̤ṳng dò̤ lì siĕu.