Cháu-uâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Kā-tŭng diē-sié gì cháu-uâ iā sâ̤ dŭ sāi nék-giāng hù-hô̤ (符號) lì dâi-tá̤ hĕ̤k-ciā káung-kī má-nè̤ng gì sṳ̀

Cháu-uâ (臭話), iâ hô̤ lā̤ bá-bá-uâ (欛欛話), lòi-iū-uâ (脧友話), Báe̤k-huŏng-nè̤ng giéu-có̤ căng-uâ (髒話), sê sāi kŭi chuói gōng iā lă-că, iā chŭ gì má-nè̤ng-uâ, dĕk-biék sê gâe̤ng sĕng-sĭk-ké (生殖器) hĕ̤k-ciā séng-gău ô găng-guó gì uâ.