Chê-diòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Mâ̤ nṳ̆k gì chê-diòng

Chê-diòng (市場) sê ìng-lôi găk gó-diâng diòng-sū gâe̤ng gó-diâng sì-găng có̤ sĕng-é gì diòng-sū.