Chió-diē-nè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chió-diē-nè̤ng (厝裏儂), bô hô̤ lā̤ chĭng-sṳ̆k (親屬), gă-sṳ̆k (家屬), sê cī ô dùng siŏh-bĭh hiê-puō kī-nguòng gì sĭk-tā̤ (nè̤ng, sìng-mìng hĕ̤k gì-tă dông-ŭk) cĭ-găng gì guăng-hiê, mò̤-guāng cī-bĭh hiê-puō kī-nguòng sê tŭng-guó sĕng-ŭk, ùng-huá gó-sê lĭk-sṳ̄ lì gié-sìng gì.