跳至內容

Chiū-dăng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chiū-dăng

Chiū-dăng (手𩨑), iâ hô̤ lā̤ chiū-diū (手肘), sê chiū gì siŏh ciáh buô-ôi.

Siông-bié gâe̤ng cièng-bié (前臂) siŏng-ciék gì buô-hông iâ hô̤ lā̤ chiū-uăng (手彎)[1].

Chăng-kō̤ ùng-hióng

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 趙麟斌. 福州話實用字典. 1. 上海: 上海辭書出版社. 2015. 308.