Chiū-gĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chiū-gĭ (手機) iâ hô̤ lā̤ „iè-dông diêng-uâ“ (移動電話) hĕ̤k-ciā „hèng-dông diêng-uâ“ (行動電話), sê siŏh cṳ̄ng mò̤ siáng gì diêng-uâ. Nâ sê ô séng-hô̤, giàng gáu siŏh-chék-ché̤ṳ dŭ â̤ sāi páh gì.