Ciŏng-puō

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
"Ciŏng-puō" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "漳浦", dók cē̤-nē̤.

Ciŏng-puō-gâing (漳浦縣) sê Ciŏng-ciŭ‎-chê gì siŏh ciáh gâing.