Ciū

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ciū

Ciū (酒) sê siŏh cṳ̄ng kék sĭk-ŭk huák-háu có̤ gì īng-lâiu.

Ciū â̤ dé̤ṳng buŏng bì-ciū, băh-ciū, è̤ng-ciū dēng dēng.