Ciū

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Ciū

Ciū(酒) sê siŏh cṳ̄ng kék sĭk-ŭk huák-háu có̤ gì īng-lâiu.

Ciū â̤ dé̤ṳng buŏng bì-ciū, băh-ciū, è̤ng-ciū dēng dēng.