Dài-uăng Mìng-ciō-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dài-uăng Mìng-ciō-guók (臺灣民主國) sê Dài-uăng lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh guók-gă, siū-dŭ diŏh Dài-nàng.

1895 nièng, Muāng-chĭng diŏh Gák-ngū Ciéng-cĕng dâi-dŏng ké̤ṳk Nĭk-buōng páh suŏ, ciŏng Dài-uăng gák ké̤ṳk Nĭk-buōng. Bók-guó găk Dài-uăng gì Háng-nè̤ng mâ̤ siōng sêu Nĭk-buōng tūng-dê, cêu diŏh 5 nguŏk sŏng-buó dŭk-lĭk. Nĭk-buōng diŏh 10 nguŏk puái bĭng chĭng-liŏh Dài-uăng, cūng-tūng Làu Īng-hók cāu kó̤ Â-muòng, Dài-uăng Mìng-ciō-guók miĕk-uòng. Nĭk-buōng diŏh Dài-báe̤k siék Dài-uăng Cūng-dók-hū, Dài-uăng Nĭk-buōng Sì-dâi ciáng-sék kăi-sṳ̄.