Dàu-cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dàu-cṳ̆ (投資) găk cài-ô gê̤ṳng gĭng-cá̤ huŏng-miêng, gáuk-cê̤ṳ ô mâ̤ siŏh-iông gì é-ngiê. Cài-ô dàu-cṳ̆ sê tŭng-guó uòng-siêng gì hŭng-sék (分析), dó̤i buōng-cièng gó ô téng gáu gì cièng ô ék-dêng tiàng-dô gì ê̤ṳ-gū, gái ciŏng cṳ̆-gĭng dàu-diē ê̤ṳ-gĭ â̤ cĕng-diōng gì biĕu-dék gà̤-dèng[1]. Uòng-ciòng mâ̤ siŏh-iông gì có̤-huák, chiông mò̤ hŭng-sék, dó̤i buōng-cièng gó ô téng gáu gì cièng sĭng-diē iā mò̤ só, gó ng kō̤-lê̤ṳ hŭng-hiēng cêu dàu-diē cṳ̆-gĭng gì, cêu-sê dàu-gĭ (投機), hĕ̤k-chiā sê báuk

參考資料[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Graham, Benjamin and David Dodd. Security Analysis. McGraw–Hill Book Company. 1951. ISBN 0070244960.