Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dâi-hŏk (大學) sê cī gṳ̆ng-éng gáu-hŏk gâe̤ng ngièng-géu dèu-giông, bô gă lā̤ ô guòng-lĭk huák ké̤ṳk nè̤ng hŏk-ôigŏ̤-dēng gáu-ṳ̆k gĭ-gáiu.