Dê-lī

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Dê-lī(地理) sê siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiēng-géu dê-giù gì dĕk-cĭng, gṳ̆-mìng gâe̤ng gáuk cṳ̄ng hiêng-chiông gì kuŏ-hŏk.