Dê-tiék

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dê-tiék

Dê-tiék (地鐵) sê cī kī diŏh dê-â gì siŏh cṳ̄ng tiék-dô̤.