跳至內容

Dòng-buŏ-giāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dòng-buŏ-giāngdùng-nièng hĕ̤k-ciă chĭng-siéu-nièng nièng-lìng găi-dâung gì nàng-gái, iâ â̤-sāi bī sìng-sṳ̆k gì nièng-kĭng nàng-gái.

Diŏh Hók-ciŭ-uâ diē-sié, dòng-buŏ-giāng iâ â̤ dé̤ṳng cī siŏh ciáh nè̤ng gâe̤ng ĭ puói-ngēu iōng gì nàng-gái.

Dòng-buŏ-giāng buók gáu ék-dêng nièng-lìng, cêu hô̤ nàng-gái, hĕ̤k-chiă dòng-buŏ-nè̤ng.