Nàng-gái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nàng-gái

Nàng-gái (男界) sê cī hṳ̀ng-séngìng-lôi.

Dùng-nièng hĕ̤k chĭng-siéu-nièng nièng-lìng găi-dâung gì nàng-gái, hô̤ dòng-buŏ-giāng. Dòng-buŏ-giāng buók gáu ék-dêng nièng-lìng, cêu hô̤ nàng-gái, hĕ̤k-chiă dòng-buŏ-nè̤ng.