跳至內容

Dô̤-dáik

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dô̤-dáik (道德) sê hèng-liòng nè̤ng gì hèng-ùi sê ng-sê ciáng-káuk gì guăng-niêng biĕu-cūng. Dô̤-dáik ék-buăng sê gĭng-guó iā sâ̤ nièng iók-dêng chók lì gì, dáng-sê gâe̤ng huák-lŭk mâ̤ siŏh iông gì sê, dô̤-dáik mò̤ giòng-cié-lĭk.