跳至內容

Dṳ̀-huák

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
20 ÷ 4= 5

Dṳ̀-huák(除法) sê sìng-huáknĭk-ông-sáung, iâ â̤ dé̤ṳng káng có̤ dṳ̀ng-hók gì gēng-huák. Dṳ̀-huák gì hù-hô̤ sê „÷“, giék-guō hô̤ lā̤ „siŏng“.