跳至內容

Sìng-huák

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
3 × 4 = 12

Sìng-huák(乘法) sê gă-huák gì lièng-sṳ̆k ông-sáung. Siŏh ciáh só-cê lièng-sṳ̆k gă gūi huòi cê-gă cêu hô̤ lā̤ sìng-huák. Sìng-huák gì hù-hô̤ sê „×“, giék-guō hô̤ lā̤ „cék.“