Dṳ̆ng-buô Suói-kṳ̆ (NBA)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dṳ̆ng-buô Suói-kṳ̆ (Ĭng-ngṳ̄: Central Division) sê NBA Dĕ̤ng-buô Lièng-mèng gì siŏh ciáh suói-kṳ̆ (division), â-dā̤ gì giù-dôi ô Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers gâe̤ng Milwaukee Bucks.