Dṳ̆ng-huà Ék-huăng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Dṳ̆ng-huà Ék-huăng» (中華一番), sê Nĭk-buōngmâng-uâ (漫畫), Siēu-chiŏng Iŏk-sṳ̆ (小川悦司) siā gì.