跳至內容

Dṳ̆ng-huà Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dṳ̆ng-huà Dâi-hŏk
中華大學
Sìng-lik Sì-găng 1990 nièng
Gāng-chĭng Huà-dâi
Hŏk-hâu Ôi-ché̤ṳ Dài-uăng Sĭng-dé̤ṳk

Dṳ̆ng-huà Dâi-hŏkDài-uăng gì siŏh sū dâi-hŏk, gāng-chĭng Huà-dâi (華大), sìng-lik sì-găng sê 1990 nièng.

Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Dṳ̆ng-huà Dâi-hŏk