Diék-hŏk

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Diék-hŏk (哲學) sê siŏh cṳ̄ng dó̤i sié-gái gà̤-dēng có̤i gĭ-buōng, có̤i puō-biéng gì ông-tā̤ ngiēng-géu gì hŏk-kuŏ.