Sié-gái

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Sié-gái (世界) sê dó̤i sū-iū nó̤h gì tūng-chĭng, â̤ sāi cī ìng-lôi ùng-mìng gì ék-chiék, â̤ sāi cī ìng-lôi dêu gì gó̤-lòng ciáh dê-giù. Ô gì sèng-âu, gó â̤ cī gó̤-lòng ciáh ṳ̄-dêu.