跳至內容

Diêng-nō̤ tiàng-sê̤ṳ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Diêng-nō̤ tiàng-sê̤ṳ (電腦程序, Ĭng-ngṳ̄: Computer Program), iâ hô̤ lā̤ diêng-nō̤ tiàng-sék (電腦程式), diêng-nō̤ tìng-sék hĕ̤k-ciā gié-sáung-gĭ tiàng-sê̤ṳ (計算機程序), sê cī siŏh cū cī-sê diêng-nō̤ hĕ̤k-ciā gì-tă ô séng-sék ché̤ṳ-lī gŭng-nèng gì nó̤h muōi siŏh buô dông-cáuk gì cī-lêng, ék-buăng kĕk piĕng-tiàng ngṳ̄-ngiòng (tiàng-sék ngṳ̄-ngiòng) lì siā, diŏh siŏh cṳ̄ng mŭk-biĕu tā̤-hiê giék-gáiu gà̤-dēng cék-hèng.