Diòng-lŏ̤h Huà-gièu Dṳ̆ng-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


hŏk-hâu gì hŭng-gīng

Diòng-lŏ̤h Huà-gièu Dṳ̆ng-hŏk (長樂華僑中學) diŏh Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Diòng-lŏ̤h-kṳ̆ Huôi-dòng-lô (會堂路) 156 hô̤. 1958 nièng, hŏk-hâu sìng-lĭk.