Diòng-lŏ̤h

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Diòng-lŏ̤h găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „“ sáik hŭ-uái cêu sê Diòng-lŏ̤h.

Diòng-lŏ̤h (長樂) sê Hók-ciŭ â-dā̤ gì siŏh ciáh kṳ̆, iâ sê Mìng-dṳ̆ng sĕk-ék cĭ ék.