Diông-cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Diông-cṳ̆

Diông-cṳ̆ (篆書) hĕ̤k-ciā hô̤ có̤ diông-cê (篆字), sê gū-dâi Háng-cê gì siŏh cṳ̄ng cê-tā̤, guōng-ngiê siông cī lâ̤-cṳ̆ chók-hiêng ī-sèng sāi gì Háng-cê, hiĕk-ngiê siông dĕk-biék cī dâi-diông gâe̤ng siēu-diông.