跳至內容

Gáu-ṳ̆k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gáu-ṳ̆k(教育) sê cī ék-chiék gái-siêu ìng-lôi ùng-mìng sìng-guō (bău-guák dĭ-sék, gié-sŭk nèng-lĭk, siâ-huôi gâe̤ng sĕng-uăk gĭng-ngiêng) gì uăk-dông. Ô gì sèng-âu gáu-ṳ̆k iâ ciŏng-muòng cī diŏh diē-sié hŏk-hâiu ciék-sêu gì hī cṳ̄ng gáu-ṳ̆k.