Gáu-sék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Muāng-chĭng-muōi gì sì-hâiu Cê̤ṳ-giòng Hŏk-dòng (自強學堂) gì gáu-sék

Gáu-sék (教室), sê hŏk-dòng diē-sié hŏk-sĕng siông-dòng gì bùng-găng[1].

Gáh-biáh-ôi, gáh-biáh-dó̤h gì Bàng-uâ mâng-uâ

Găk gáu-sék diē-sié, sô̤i dùng siŏh-dó̤h gì hô̤ lā̤ gáh-biáh-ôi, gáh-biáh-dó̤h. Biĕng-dău ng-sê dùng siŏh-ciáh dó̤h-dó̤h gì hô̤ lā̤ gáh-biáh-dó̤h.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 汉语大词典. 上海辞书出版社. . 6903 (Guăng-uâ). "学校里进行教学的房间。"