Gék-puòi-lô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gék-puòi-lô (橘皮路), iâ hô̤ lā̤ Gék-bê-lô (吉庇路), sê Hók-ciŭ Gū-làu-kṳ̆ gì siŏh dèu diô, dĕ̤ng-hióng lièng Báe̤k-ék-chék Báe̤k-lô (八一七北路), să̤-hióng lièng Guŏng-liŏh-huŏng.

Nguòng-lài miàng-cê hô̤ lā̤ Gék-puòi-háe̤ng (橘皮巷) hĕ̤k-ciā Gék-bê-háe̤ng (吉庇巷), sê Săng-huŏng-chék-háe̤ng diē-sié gì siŏh dèu háe̤ng, dĕ̤ng-hióng lièng Nàng-gă̤ (南街, gĭng-dáng Báe̤k-ék-chék Báe̤k-lô). 1960 nièng-dâi céng-hū có̤ diô, chió gī-hù ké̤ṳk tiáh chă-bók-dŏ̤ lāu.