Chók-cê̤ṳ Wikipedia

(旗)[1] , bô hô̤ lā̤ Gì-chié (旗幟) gâe̤ng Gì-giāng (旗囝), sê siŏh ciáh sāi sĭ-dièubuó hĕ̤k-ciā cāi có̤ chiàng gì biĕu-cé, sèu guá găk chiòng gâe̤ng gì-găng gà̤-dēng.

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 南京: 江蘇教育出版社. 1998年. 13頁. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.