跳至內容

Gāi-huóng-dâi-giò

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gāi-huóng-dâi-giò

Gāi-huóng-dâi-giò (解放大橋), nguòng-lài miàng-cê hô̤ lā̤ uâng-sêu-giò (萬壽橋), sê Hók-ciŭ siŏh ciáh chók-miàng gì giò.