Giò (gióng-dé̤ṳk giék-gáiu)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Giò (橋) sê ké̤ṳk nè̤ng gâe̤ng chiă giàng găk gà̤-dēng gì siŏh-bĭh nó̤h. Gáu 19 sié-gī ī-sèng, siŏh gâe̤ng chà sèu-sèu dò̤-lā̤ có̤ giò gì gióng-dé̤ṳk cài-lâiu, bók-guó gĭng-dáng cêu sèu-sèu sāi hông-ngĭk-tù lā̤ kī giò.

Hók-ciŭ gì giò