Gĭ-ĭng Biĕng-cék Ĕng-ì Sê̤ṳ-giông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
"Gĭ-ĭng Biĕng-cék Ĕng-ì Sê̤ṳ-giông" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "基因編輯嬰兒事件", dók cē̤-nē̤.
Hô̤ Gióng-giĕ (賀建奎) găk cê-gă sĭk-ngiêng-sék diē-sié dó̤i géng-tàu gái-sék cê-gă dó̤i puŏi-tăi có̤ gĭ-ĭng biĕng-cĭk gì guó-tiàng (2018 n. 11 ng.)

Gĭ-ĭng Biĕng-cĭk Ĕng-ì Sê̤ṳ-giông (基因編輯嬰兒事件) sê Dṳ̆ng-guók Nàng-huŏng Kuŏ-gê Dâi-hŏk (南方科技大學) sĕng-ŭk-hiê (生物系) hó-gáu-sêu Hô̤ Gióng-giĕ (賀建奎) gâe̤ng ĭ gì tuàng-dôi găk 2018 nièng tŭng-guó Gĭ-ĭng Biĕng-cĭk Gê-sŭk (基因編輯技術), dó̤i lâng-ciáh Sĕ̤ng-bàu-tăi Ĕng-ì Puŏi-tăi Sá̤-bàu (雙胞胎嬰兒胚胎細胞) gì CCR5 gĭ-ĭng lì gāi-cô̤, cô̤-siàng niông ĕng-ì â̤-sāi dáik-gáu kō̤-ī mì-diòng gì dó̤i buô-hông Ngái-cṳ̆-bâng (艾滋病) gì miēng-ĭk-lĭk (免疫力) gì cĕng-ngiê-séng (爭議性) sê̤ṳ-giông.