Gĭng-muòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Gĭng-muòng-gâing

Gĭng-muòng-gâing (金門縣) sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Hók-gióng-sēng â-dā̤ gì siŏh ciáh gâing, iâ sê ciā sēng gì hèng-céng dṳ̆ng-sĭng. Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók iâ gōng cê-gă dó̤i ciā gâing ô ciō-guòng, sŏng-buó ciā gâing sê iù Hók-gióngCiòng-ciŭ‎-chê guāng gì.


Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
Hèng-céng-kṳ̆
Dĭk-hăk chê
Dĭk-hăk chê  : Dài-báe̤k | Sĭng-báe̤k | Dài-dṳ̆ng | Dài-nàng | Gŏ̤-hṳ̀ng | Tò̤-huòng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók guók-gì
Dài-uăng-sēng
Gâing  : Ngiè-làng | Sĭng-dé̤ṳk | Mièu-lĭk | Ciŏng-huá | Nàng-dàu | Hùng-lìng | Gă-ngiê | Bìng-dĕ̤ng | Dài-dĕ̤ng | Huă-lièng | Pàng-hù
Chê  : Giĕ-lè̤ng | Sĭng-dé̤ṳk | Gă-ngiê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók guók-hŭi
Hók-gióng-sēng
Gâing  : Gĭng-muòng | Lièng-gŏng