Gŭng-gṳ̆ng

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Gŭng-gṳ̆ng (公斤), iā hô̤ lō̤ chiĕng-káik (千克), sê siŏh cṳ̄ng cék-liông dăng-ôi. Siŏh gŭng-gṳ̆ng dēng-ṳ̀ 1,000 káik.