跳至內容

Hàng Ciéng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Hàng-guók Ciéng-cĕng dêng-hióng lì gì)
Hàng Ciéng

Hàng Ciéng (韓戰), iâ hô̤ lā̤ Dièu-siēng Ciéng-cĕng (朝鮮戰爭), sê Dièu-siēng Buáng-dō̤ găk 1950 nièng gáu 1953 nièng huák-sĕng gì nô̤i-ciéng.