Háu-hiĕk-muòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


Háu-hiĕk-muòng

Háu-hiĕk-muòng (鱟頁門)[1], sê kāng-muòng-giāng gì siŏh-cṳ̄ng iông-sék, â̤ ciă nĭk-tàu, gó â̤ tĕ̤ng-hŭng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 李如龍. 福州方言詞典. 1994. 132.