Kāng-muòng-giāng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Kāng-muòng-giāng

Chŏng(窓 hĕ̤k-ciā 窗), sê chió chiòng-biáh gà̤-dēng gì siŏh cṳ̄ng dò̤ lā̤ tŭng hŭng táu ké hĕ̤k-ciā niông bùng-găng biéng guŏng gì dâe̤ng dâe̤ng. Ék-buăng lì gōng nè̤ng â̤ găk chŏng hŭ-uái kī siŏh ciáh gâe̤ng muòng siŏh iông gì nó̤h, cuòi cêu sê Kāng-muòng(檻門), iâ hô̤ lā̤ kāng-muòng-giāng(檻門囝).