跳至內容

Huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Huòng-dá̤ (皇帝) sê gŭng-ciō-cié guók-gă liāng-dô̤-ìng gì siŏh cṳ̄ng chĭng-hŭ.

Huòng-dá̤ ciā sṳ̀ sê Cìng Sṳ̄-huòng huák-mìng gì. Gì-dṳ̆ng „huòng“ cī Săng-huòng, „dá̤“ cī Ngū-dá̤.