Huāng lĭk-cṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Huāng lĭk-cṳ̄ (反粒子) siŏng-dó̤i ĭ dó̤i-éng gì lĭk-cṳ̄ lì gōng, ĭ gì cék-liông, sêu-miâng, cê̤ṳ-suòng dēng-dēng dŭ sê siŏh-iông, dáng-sê liông-cṳ̄ só, pī-ù gōng diêng-hò̤ só, sê siŏng-huāng gì.