跳至內容

Ièng-ciŭ-lṳ̆k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dĭk-géng sê 1 gì ièng-hìng ciŭ-diòng sê π.

Ièng-ciŭ-lṳ̆k (圓周率, ék-buăng sāi Hĭ-lé-nà̤ cê-mō̤ π biēu-sê) sê ièng gì ciŭ-diòng gâṳng dĭk-géng gì bī-dĭk, dâi-kái sê 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399 375 105 820 974 944 592 307 816 406 286 208 998 628 034 825 342 117 067 9... .